Vad kostar Förbifart Stockholm?

Frågeställningen är befogad. Som investeringskostnad uppges (mars 2014) på Trafikverkets hemsida 27,6 miljarder kronor (i 2009 års prisnivå).

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Fragor-och-svar-om-E4-Forbifart-Stockholm/Fragor-och-svar-listning/Vad-kommer-det-att-kosta/

Sommaren 2013 utlöstes en debatt kring frågan. Orsaken var att bygget till 80 % ska finansieras med trängselavgifter, och det går åt 30–40 års trängselskatter för att bekosta motorvägsbygget. I väntan på skatterna lånar Trafikverket miljarderna och får därmed dryga räntekostnader under flera decennier. Riksdagens utredningstjänst beräknade att inkluderat kostnaden för dessa räntor blir den verkliga kostnaden nästan 45 miljarder kronor. ( http://www.dn.se/sthlm/notan-for-forbifarten-17-miljarder-hogre/ )

Våren 2013 gällde alltså siffran 27,6 miljarder kr i 2009 års penningvärde.

Men i maj 2013 anger Trafikverket i en ny samhällsekonomisk kalkyl att investeringskostnaden är 31,1 miljarder kr (2013 års prisnivå).

(Tabell 1.5, http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/3_Investering/VST001_e4_forbifart_stockholm/vst_001_forbifart_stockholm_seb_130503_g.pdf  ). Nu är enbart den del som finansieras av trängselskatt ungefär lika stor som den tidigare totalkostnaden; 27,1 miljarder kronor.

Detta höjer totalkostnaden till närmare 50 miljarder kronor om räntorna räknas med.

Men det stannar inte där, vid 31,1 miljarder. Denna kostnad är tydligen för lågt räknad. Den är nämligen bara säker på ”50 % sannolikhetsnivå”. (50 % sannolikhetsnivå betyder att sannolikheten är 50 % att kostnaden inte ska överskridas.)

Trafikverkets egna experter anser att en investeringskostnad på 50 % sannolikhetsnivå inte speglar den förväntade kostnaden. http://www.yimby.se/material/infra/forbifart/2009-granskning-s-eko-kalkyl.pdf

Den korrekta investeringskostnaden, menar trafikverksexperterna, är den som har 85 % säkerhet, dvs. på 85 % sannolikhetsnivå. ”…  framförallt bör investeringskostnaden i kalkylen tas upp till den förväntade kostnaden (som är 85% kostnaden, eftersom det är vad projektet erhåller som budget”.

På 85 % sannolikhetsnivå uppger Trafikverket i maj 2013 att kostnaden för att bygga Förbifart Stockholm är nära 43 miljarder kr, i 2013 års prisnivå.

(Tabell 2.4,  http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/3_Investering/VST001_e4_forbifart_stockholm/vst_001_forbifart_stockholm_seb_130503_g.pdf

Ca 43 miljarder, utan att räntorna för upplåning är medräknade.

Med tillkommande räntor – 60 miljarder kronor?

Dessa ca 43 miljarder kronor tycks dock också innefatta så kallade ”skattefaktorer”, vilket innebär ett påslag på investeringskostnaden med kanske i storleksordningen 20-40 procent.

Tillägg 140822: I en rapport från Riksdagens utredningstjänst, ”Kalkylmetoder och Förbifart Stockholm” med diarienummer 2014:969 och daterad 2014-07-07 refereras till ett svar från Trafikverket angående vilken investeringskostnad som är den mest sannolika: ”Enligt den senaste succesiva kalkylen från april 2013 (prisnivå december 2013) beräknades kostnaden för Förbifart Stockholm till 31 471 miljoner kronor med 50 procent säkerhet och 35 367 miljoner kronor med 85 procent säkerhet.”

Över 35 miljarder kronor är den mest sannolika investeringskostnaden enligt Trafikverket således.

Varför denna fördyring?

Varför anges fortfarande en för låg investeringskostnad på projektets hemsida?

Vad kostar kalaset?

Annonser

2 thoughts on “Vad kostar Förbifart Stockholm?

 1. Roger Bydler

  Eftersom det är meningen att trängselskattemedel dels ska bekosta större delen av Förbifarten och merparten av de planerade T-banesatsningarna i Stockholmstegionen vore det intressant att se vilka konsekvenser de olika kostnadsnivåerna får ur finansieringssynpunkt. Likaså vore det intressant att se vilka trafikprognoser som trängselskatteintäkterna är baserade på. Regeringens mål är ju att vi ska ha en fossilbränslefri fordonspark 2030, vilket enligt Trafikverket i deras underlag för Färdplan 2030 ju kräver att trafikvolymerna minskar med 20 % 2030 jämfört med 2010.
  Tack för all värdefull information!

  Svara
 2. Förbifart Stockholm

  Vad kostnaden för en åtgärd inkluderar, vilken prisnivå som den uttrycks i etc. beror av i vilket sammanhang kostnaden anges. Trafikverket har valt att kommunicera kostnaden för Förbifart Stockholm, 27,6 miljarder kr, i 2009 års prisnivå, vilket är den prisnivå som gällde då budgeten fastställdes. Kalkylen har genomlysts ett antal gånger sedan dess, och det har inte funnits anledning att revidera den, dvs projektet beräknas inte bli dyrare än så. Genom att redovisa projektbudgeten i ett bestämt prisläge (2009) skapas jämförbarhet och kontinuitet i uppföljningen. Budgeten i 2013 års prisnivå på 31, 1m iljarder kr innebär alltså inte någon kostnadsökning utan en uppräkning med index för byggkostnader.

  I diskussionen kring huruvida räntekostnader för upplåning ska ingå i totalkostnaden ska man inte glömma att även åtgärder som finansieras fullt ut genom anslag har en räntekostnad. Räntekostnaden inkluderas normalt sett inte i åtgärdskostnaden. Om räntekostnaderna skulle inkluderas i den angivna åtgärdskostnaden för Förbifart Stockholm skulle vi bryta mot gängse praxis för kostnadskalkyler för infrastrukturobjekt, vilket skulle medföra minskad jämförbarhet mot kostnaden för andra åtgärder.

  Den samlade effektbedömningen från maj 2013 som inkluderar en samhällsekonomisk kalkyl, har tagits fram med syfte att utgöra ett underlag till förslaget till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. För att skapa jämförbarhet mellan olika åtgärder uttrycks kostnaden för olika åtgärder i samma prisnivå (juni 2013). Även det totala planförslagets ekonomiska ram uttrycks i prisnivå 2013.

  I den samhällsekonomiska kalkylens huvudanalys används en investeringskostnad med 50 procents osäkerhet enligt successivmetoden. Det innebär att sannolikheten att kostnaden ska öka eller minska är lika stor. I den samlade effektbedömningen redovisas också investeringskostnaden på 85 % sannolikhetsnivå samt den samhällsekonomiska lönsamheten med en högre kostnad enligt 85 %-nivån.

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s