Cigarettpaketet – del II

På konferensen Transportforum 2013, 9 januari, presenterades resultat från de av Trafikverket beställda studierna om Förbifart Stockholms effekter för luftkvalitet och hälsa.

Bilden som ges är splittrad. Trafikverket tolkar forskarna i oförtrutet positiv anda och lanserar budskapet att tunnelluften i Förbifart Stockholm kommer att vara ”acceptabel”. Något mer mångfacetterad blir bilden som forskarna själva ger. ”En osäkerhetsfaktor är enligt Bertil Forsberg just antaganden om acceptabla halter av luftföroreningar i Förbifarten bygger på att vissa åtgärder vidtas – exempelvis en viss nivå av ventilation i tunneln, och det kan bli dyrt när motorvägen väl öppnar. – Jag förstår att Trafikverket vill att projektet ska genomföras utan att det blir negativa effekter.” säger Bertil Forsberg i en intervju med SvD 130110: ”Men vi har erfarenhet av att ha infört miljökvalitetsnormer där kommuner har gjort utfästelser som de sedan inte lever upp till. Vad är det som säger att de här åtgärderna med vägmaterial, sänkta hastigheter och dyr elkrävande ventilation i Förbifarten verkligen blir av?”

Ja, vad är det som talar för detta? De åtaganden som Trafikverket avser att fastställa i arbetsplanen är, enligt miljökonsekvensbeskrivningen:

  • Tre luftbytesstationer.
  • Fyra frånluftstorn.

I miljökonsekvensbeskrivningen föreslår Trafikverket en rad ytterligare åtgärder, som verket dock inte har för avsikt att fastställa i arbetsplanen. Här ingår flera av de åtgärder Bertil Forsberg nämner som nödvändiga för att utfallet av antal döda på grund av bristande luftkvalitet inte ska stiga ytterligare – exempelvis lägre hastighet samt betongbeläggning.

Trots pressmeddelanden och mediarapportering finns inte de aktuella studierna om hälsoeffekter kopplade till Förbifart Stockholm publicerade ännu, varken på Trafikverkets hemsida eller på berörda institutioners (Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet respektive SLB – Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund). Nätverket ser fram emot att de antaganden som legat till grund för studien publiceras. En relevant fråga i sammanhanget är vilken restid i Förbifart Stockholms tunnlar som forskarnas beräkningar har utgått ifrån.

Restiden är avgörande för hälsoeffekterna av dålig luftkvalitet. Ju längre restid i tunnel, desto längre uppehållstid och därmed också desto längre tid som trafikanten exponeras för den dåliga tunnelluften. De antagna restiderna beror i sin tur på vilka medelhastigheter som räknas med. Trafikverket skriver i miljökonsekvensbeskrivningen: ”Förbifart Stockholms sammanhängande huvudtunnel under Mälaröarna är 16,5 km lång och med 90 km/tim kommer det att ta cirka 11-12 minuter att köra hela sträckan, om det inte är långsamt gående trafik. Om trafiken flyter trögt kan tiden i Förbifart Stockholms tunnel bli upp till 20-30 minuter.” Den tidigare projektledaren för Förbifart Stockholm säger, i en intervju från 2010, att medelhastigheter under 20 km/h kommer att förekomma. Detta är fullt logiskt för alla med basala kunskaper om trafiktillväxt och hur ny infrastruktur så småningom fylls upp med trafik så att nya köer uppstår. Med en medelhastighet på 20 km/h blir restiden genom Förbifartens tunnelsystem närmare 50 minuter. Trots detta erfar nätverket att Trafikverkets samtliga prognoser, både för samhällsekonomisk lönsamhet och för beräkningarna av hälsoeffekter, utgår från ett antagande om en medelhastighet på 55-60 km/h genom tunneln i rusningstrafikens maxtimme. Detta motsvarar en restid på endast 18 minuter i rusningstrafik.

En annan detalj är en avrundning som gjorts i pressmeddelandet om studierna av tunnlarnas hälsoeffekter. I detta deklareras att ”Förbifart Stockholm kommer att ge en bättre utomhusluft och därmed leda till cirka 20 färre förtida dödsfall bland befolkningen i Stockholms län, eftersom en stor del av trafiken kommer att gå under jord”. Budskapet som ges är att det åtminstone inte kommer att dö fler människor i länet på grund av Förbifart Stockholm, eftersom det ”sparas” ungefär lika många liv som tunnelluften tar, när trafik i ytläge leds ner i tunnel och luftföroreningar ovan jord då kan minska. Detta uttrycks i intervjun med Bertil Forsberg som att det blir ett ”nollsummespel”.

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen handlar det dock i själva verket om mellan 10-22 färre förtida dödsfall ovan jord. Beaktas den lägre siffran i intervallet, så blir kontentan redan där att Förbifart Stockholm sammantaget kan leda till ett ökat antal dödsfall p g a luftföroreningar. Antagandet om att det ska bli bättre luftkvalitet ovan jord gäller dessutom under förutsättning att frigjord kapacitet på vägarna inte åter fylls med trafik. Gällande prognoser för Stockholmsregionen visar tvärtom att år 2030, när fordonsparken fortfarande bedöms domineras av bensin- och dieseldrivna fordon, kommer vägtrafiken i länet sannolikt att vara nästan 80 procent mer omfattande än idag.

Nätverket betänker och begrundar för att få allt detta att gå ihop.

Trafikverkets pressmeddelande om luftkvaliteten:

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Aktuellt/2013-01/Forbifart-Stockholm-kommer-att-ha-acceptabel-tunnelluft/

Trafikverkets aktuella miljökonsekvensbeskrivning:

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Om-projektet/utstallelse-av-arbetsplan/utstallelsehandlingar/?tabId=36162

Intervju med Bertil Forsberg, Umeå Universitet, om luftkvaliteten:

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/osakra-halsoeffekter-av-tunnelluft_7809188.svd

Trafikverkets f d projektledare om krypande köer på Förbifart Stockholm:

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/trafikproblem-vid-ett-vagskal_4737429.svd

Regeringens utredning om trafikens utveckling i Stockholms län till 2030:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/47/72/13cf849e.pdf

Andelen fossildrivna fordon 2030:

http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/15649/Forsknings%C3%B6versikt.Potential%20f%C3%B6r%20fordonseffektiviseringar.pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s