Kulturmiljö ur fokus

Nätverkets kommande träff avhandlar hur kulturmiljövärdena på Lovön och i världsarvet Drottningholm påverkas av Förbifart Stockholm, och hur de har hanterats i planeringen av densamma.

Riksantikvarieämbetet var fram till april 2011 starkt kritiska till Trafikverkets förslag om placering av två trafikplatser på Lovön. Riksantikvarieämbetet beskriver hållningen före april 2011 på sin hemsida:

”… i processen som föregick regeringens tillåtlighetsbeslut hävdade Riksantikvarieämbetet att en förbifart med anslutningar på Lovön dels skulle innebära påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö, dels skulle riskera att hota värdena i världsarvet Drottningholm … Trafikverket bestämde våren 2011 var anslutningarna till Förbifarten ska placeras. Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk förordade en annan placering, längre från världsarvet.”

I april 2011 kovände Riksantikvarieämbetets verksledning i och med en överenskommelse som undertecknats mellan Trafikverket, Statens Fastighetsverk, Ekerö kommun och RAÄ. Överenskommelsen innebär att ”utifrån Trafikverkets beslut om trafikplatsens placering” samt breddning av Ekerövägen förbi världsarvet Drottningholm, som RAÄ också motsatt sig, så ska RAÄ delta i det fortsatta arbetet med Förbifart Stockholm. RAÄ:s ledning menar att man på detta vis skulle få bättre garantier för att kunna påverka den fortsatta planeringen, särskilt när det handlade om påverkan på världsarvet, med en undertecknad överenskommelse.

Sakkunniga tjänstemän på myndigheten konsulterades inte inför beslutet. Verksledningen saknade erforderligt beslutsunderlag vid den tidpunkt då den lovade Trafikverket att se positivt på Trafikverkets förslag om breddning av Ekerövägen förbi världsarvet och placering av trafikplatser på Lovön med påverkan av världsarvet. RAÄ skriver att myndighetens hållning i arbetet med Förbifart Stockholm är att ”… hitta acceptabla lösningar för trafiksituationen, som redan idag är en belastning på världsarvet. Om man inte gör det befarar vi att trafiksituationen ytterligare förvärras.”

Även Statens Fastighetsverk skrev under överenskommelsen med Trafikverket i april 2011 om det fortsatta arbetet med Förbifart Stockholm. Från denna myndighet rapporteras liknande plötsliga svängningar i hållning och i beredning av beslutsunderlag inför denna överenskommelse.

Trafikverkets trafikprognoser visar att trafikbelastningen förbi världsarvet Drottningholm på Ekerövägen kommer att bli en större belastning jämfört med idag, när Förbifart Stockholm är byggd. Onekligen ser trafiksituationen med Förbifart Stockholm ut att infria Riksantikvarieämbetets farhågor att den ska förvärras. Trafikplatsernas placering har inverkan på detta. Enligt Statens Fastighetsverk skulle placering av trafikplatser längre bort från världsarvet än vad Trafikverket förordat och beslutat minska smittrafik från förbifarten förbi världsarvet.

Regeringen valde i sitt regeringsbeslut att inte själva fatta beslut om vägens närmare sträckning, utan att låta Trafikverket lösa frågor om ”den inom korridoren närmare sträckningen, profilen och utformningen av väganordningarna” så att negativa konsekvenser för naturmiljön, kulturmiljön samt landskapets övriga värden och funktioner ”så långt möjligt begränsas” och ”i samråd” med Riksantikvarieämbetet m fl myndigheter. Regeringen delegerade i samma penndrag även till Trafikverket att avgöra frågan om vad ”så långt möjligt” innebär.

Definitionen för ”samråd” var förmodligen den klassiska: ”inhämta synpunkter och ta hänsyn till dem som passar”?

JO-anmälan från Lovö Hembygdsförening: http://www.lovohembygd.com/pdf/JOanmalan2012_1.pdf

Tillägg till JO-anmälan från Lovö Hembygdsförening: http://www.lovohembygd.com/pdf/JOanmalan2012_2.pdf

Överenskommelsen mellan Trafikverket, Ekerö kommun, Statens Fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet: http://www.trafikverket.se/PageFiles/50917/Overenskommelse_om_FS_Ekerovagen.pdf

RAÄ om sin medverkan i arbetet med Förbifart Stockholm: http://www.raa.se/forbifart-stockholm/

Trafikverkets förstudie om Ekerövägens breddning med trafikflöden förbi Drottningholm före och efter Förbifart Stockholm: http://www.trafikverket.se/PageFiles/51855/5_uppdatering_av_forstudievag261.pdf

Regeringens tillåtlighetsbeslut: http://www.trafikverket.se/PageFiles/18100/Beslut_tillatlighetsprovning_FS.pdf

Trafiken förbi Drottningholm kommer att öka trots Förbifartbygget:

http://www.svd.se/kultur/genomfart-okar-trots-forbifarten_6794043.svd

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s