Tema: Luftkvalitet

Tunnelluften är föremål för frågetecken och en rad utredningar. Våren 2012 gavs professor Bertil Forsberg vid Umeå Universitet i uppdrag att utreda ”hur tunnellösningen för Förbifart Stockholm kommer att minska exponering av luftföroreningar i genomsnitt i regionen och vilken total effekt det har på antalet förtida dödsfall”. En viktig fråga är grunden för denna säkra övertygelse att Förbifart Stockholm kommer att ge en bättre luftkvalitet i genomsnitt i regionen. Uttalandet avser jämförelse gentemot någon form av nollalternativ. En viktig fråga är därför hur nollalternativet är utformat och om det avser ett realistiskt alternativ för trafikutvecklingen utan Förbifart Stockholm.

I Trafikverkets reviderade arbetsplan från februari 2012 är det svårt att få en samlad bild av miljökonsekvenserna kopplade till luftkvalitet ovan jord. Det finns ingen samlad beskrivning i arbetsplanen av påverkan på luftkvalitet och riskerna för att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. I olika delar av dokumentet redovisas för varje trafikplats och tunnelmynning hur luftkvaliteten påverkas.  Påverkan på luftkvalitet ovan jord beskrivs som följer:

Lindvreten och Kungens Kurva till Sätra: ”E4 Förbifart Stockholms största påverkan på luftkvaliteten i området kommer att vara vid de två tunnelmynningarna där en del av tunnelns luftföroreningar kommer ut. Tunnelns ventilationssystem ger förutsättningar för att klara miljökvalitetsnormerna utanför vägområdet. Påverkan på närområdet av ventilationstornen är liten. Längs E4/E20 klaras miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet i det realistiska scenariot att dubbdäcksanvändningen 2035 inte överstiger 50 %.”

Från Kungshatt till Lambarfjärden: ”Det bedöms inte bli någon väsentlig förändring av de faktorer som påverkar hälsa och säkerhet för boende på Lovö. Luftkvaliteten förändras i viss mån av trafikflöden samt utvädring av luftföroreningar via tunnelmynningar och luftutbytesstationer. Utsläppen från luftutbytesstationerna kommer att ske via 10 meter höga torn och luften i marknivå kommer endast att påverkas marginellt. Med planerat ventilationssystem finns möjlighet att klara miljökvalitetsnormerna utanför vägområdet. Inget frånluftstorn behövs vid någon tunnelmynning eftersom inga människor vistas i närheten.”

Lambarfjärden till Lunda: ”För att minska luftföroreningshalterna vid tunnelmynningarna byggs ett frånluftstorn intill den södra tunnelmynningen norr om Bergslagsplan. Frånluftstornet minskar luftföroreningshalterna i markplan genom att föra ut luftföroreningarna på högre höjd. Öster om Johannelundstoppen placeras två luftutbytesstationer med frånluftstorn och friskluftsintag som ska förbättra luftkvaliteten inne i tunnelrören.”

Lunda till Hästa gård inklusive trafikplats Hjulsta: ”Vid tunnelmynningarna söder om trafikplats Hjulsta och runt trafikplatsen överskrids miljökvalitetsnormen för partiklar relativt långt utanför vägområdet om inga åtgärder vidtas. Med ett 10 meter högt frånluftstorn, placerat vid Bergslagsvägen intill Lunda industriområde, kan partikelhalterna begränsas så att miljökvalitetsnormen klaras. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids vid den södra tunnelmynningen. Överskridandet begränsas dock till ett mindre vägområde och kan undvikas genom att använda ventilationen.”

Hästa gård till Hansta (Akalla): ”Inga åtgärder föreslås eftersom de områden där gränsvärden för luftkvalitet överskrids inte är områden där människor uppehåller sig.”

I en bilaga till länsstyrelsens yttrande över arbetsplan för Förbifart Stockholm från juni 2012 framgår: ”en grundläggande förutsättning för säkerhetskonceptet är att köbildning förebyggs genom att reglera trafiken i tunnlarna i normalfallet, det vill säga kösituationer ska inte kunna uppstå annat än vid trafikolycka eller vid incidenter. Mot bakgrund av det stora trafikarbetet som förväntas ske i tunnlarna, bedömer Länsstyrelsen att incidenter kommer att inträffa flera gånger om dagen.”

Med andra ord kommer tillflödet av bilar på Förbifart Stockholms påfarter att strypas flera gånger om dagen. Särskilt i rusningstid betyder detta att köer bildas ovan jord, och att biltrafiken väljer andra vägar. Vad betyder detta för riskerna att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids ovan jord kring Förbifart Stockholms trafikplatser? På andra tvärförbindelser över Saltsjö-Mälaren? De som skulle avlastas från trafik och luftföroreningar.

På nästkommande nätverksträff är temat de problem som finns att klara en tunnelluft som inte är hälsofarlig, samt också hur Förbifart Stockholm påverkar luftkvaliteten ovan jord. Nätverksträffen kommer också att behandla nya strängare krav på luftkvalitet och vad dessa innebär.

Pressmeddelande om Bertil Forsbergs studie:

http://www.trafikverket.se/Pressrum/Pressmeddelanden1/Pressmeddelande1/Stockholm/2011-12/2012-06/Trafikverket-startar-forskningsprojekt-om-riktvarden-for-tunnelluft/

Bilaga 1 till länsstyrelsens yttrande över arbetsplanen:

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/infrastrukturplanering/Forbifart-bilaga-till-Lst-yttrande-over-arbetsplan-2012-06-18.pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s